Gastric sleeve

Vad är Gastric Sleeve?
Gastric sleeve är en operationsmetod som syftar till att minska magsäcken och på så sätt hjälpa patienten att komma till rätta med sin övervikt (obesitas).

Det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige som syftar till långsiktig viktminskning för överviktiga personer kallas gastric bypass. Det är en metod som erbjuds av praktiskt taget alla svenska landsting. Gastric sleeve är en senare teknik och har inte fått så stor utbredning ännu. Metoden erbjuds dock av flera privata vårdgivare.

Gastric sleeve innebär att man tar bort den undre, och större, delen av magsäcken och behåller de delar som ligger närmast matstrupen respektive tarmarna. Därigenom tar man bort den del av magsäcken där hungerhormonet ghrelin bildas, vilket bidrar till en direkt viktminskning hos patienten.

Vad är fördelarna med gastric sleeve jämfört med gastric bypass?
Det finns ännu ingen färdig utvärdering i Sverige av effekterna av gastric sleeve. Det är dock en godkänd operationsmetod. I många länder har man funnit den väl så verksam som en gastric bypass. De som förespråkar den senare metoden pekar på att den i allmänhet medför minskad risk för biverkningar. Risken för tarmvred på grund av operationen sägs till exempel vara obefintlig vid gastric bypass.

Vem kan få operation med gastric sleeve?
I Sverige är det för närvarande endast några landsting som erbjuder denna metod. Däremot används den av överviktigflera privata vårdgivare. En av dessa rapporterar att man genomfört över 2 500 operationer.

I övrigt gäller samma kriterier som gäller för gastric bypass. Den som lider av skadlig övervikt ska, innan man överväger operation, pröva andra icke-kirurgiska metoder först. Eftersom övervikten ofta kan hänföras till patientens livsstil så är det viktigt att först försöka förändra denna till det bättre innan man bestämmer sig för operation.

Rekommenderade förändringar i livsstilen handlar dels om att sätta kroppen i regelbunden rörelse genom motion dagligen samt dels genom förändringar i mat-, alkohol- och tobaksvanor. När det gäller maten handlar det både om mängden mat och om hur maten är beskaffad. Först när man har funnit att de påbjudna livsstilsförändringarna inte är tillräckliga kan det vara aktuellt med operation.

Vad händer i samband med operationen?
Precis som vid gastric bypass genomförs de flesta operationerna med titthålskirurgi vilket minskar risken för komplikationer i samband med ingreppet.

Man blir kvar på sjukhuset några dagar för att därefter rehabiliteras i hemmet under ett par veckor innan det är dags att återgå till jobbet.

Efter operationen
Övervikt har oftast samband med en skadlig livsföring. För att operationen ska få en långvarig effekt och förhindra uppkomsten av sjukdomar som har nära samband med övervikt, är det viktigt att operationen följs av en ordentlig omläggning av livsstilen. I vårdpaketet ingår därför oftast ett uppföljningsprogram som tar sikte på en förbättrad livsstil. Detta program kan pågå i flera år.

Källa: Fetmaoperation.se – Gastric sleeve, 1177.se