Gastric bypass

Vad är gastric bypass?
Den vanligaste kirurgiska behandlingsmetoden mot fetma kallas gastric bypass. Den innebär att man förminskar magsäcken genom att skapa en ficka i den översta delen av magsäcken. I den fickan får man mindre plats för mat i magen och man blir fortare mätt. Den större delen av magsäcken kopplas alltså bort, maten leds förbi den första delen av tunntarmen och in i ”fickan”.

Hur går en operation till?
Den vanligaste metoden är ett ingrepp med titthålskirurgi. Det innebär att man endast öppnar så mycket
av buken som är nödvändigt för att föra in instrumenten. Patienten är givetvis nedsövd under operationen. Efter det att operationen är klar får patienten stanna kvar på sjukhuset under 2-5 dagar. Man kan därefter räkna med att få vara sjukskriven under de påföljande 2-6 veckorna.

Övervikta kan komma till rätta med övervikt genom en gastric bypass

Övervikta kan komma till rätta med övervikt genom en gastric bypass

Det förekommer att man använder mer klassiska kirurgiska metoder för operationen. Valet av metod hänger samman med graden av fetma och patientens allmänna hälsotillstånd.

Man kan räkna med 3-6 månaders väntetid för att få en operation utförd från det man ansöker om den.

Vilka är det som kan få en operation?
Kirurgiska ingrepp mot fetma, varav gastric bypass alltså är den vanligaste metoden, har kommit att tiodubblas i Sverige under de senaste åren. I ett av de större landstingen ligger antalet operationer på cirka 1 000 per år. I hela landet är siffran troligen tio gånger så hög.

Innan man bestämmer sig för ett kirurgiskt ingrepp prövas alla andra metoder. Operation kan alltid medföra risker för komplikationer och används därför bara när alla andra möjligheter är uttömda.

Det finns vissa fall då man undviker att göra ett kirurgiskt ingrepp. Det handlar om sådana patienter som genomgår viss medicinering eller där det finns bakomliggande sjukdomar.

 

Exempel på sådana är:

  • Hjärtsjukdom eller stroke.
  • Njursjukdom.
  • Cancersjukdom.
  • Lungsjukdom.
  • Ätstörningar.

Normalt opererar man inte heller gravida kvinnor eller dem som är under behandling för missbruk.

 

Mer om fetma (obesitas)
I stor utsträckning är övervikt en sjukdom som beror på en ohälsosam livsstil. En kombination mellan för lite motion, för mycket och fel sorts mat samt andra skadliga vanor som rökning och överkonsumtion av alkohol hör ofta till de bakomliggande orsakerna.

Oavsett om man bestämmer sig för operation eller inte så kommer patienten att behöva ändra på sina levnadsvanor. På lång sikt är detta den enda möjligheten som står till buds om man vill ha bot för sin obesitas.

Överviktigheten är ett större problem när man är yngre än när man blir äldre, rent medicinskt. För äldre personer kan det till och med vara en fördel att väga några kilo för mycket. Det skapar mer motståndskraft om man skulle drabbas av andra sjukdomar.

Effekter av gastric bypass-operation
Eftersom man inte kan få i sig så mycket mat som tidigare när man har genomgått en gastric bypass-operation kommer effekterna snabbt att bli märkbara. Under de närmaste åren efter en operation kan man räkna med en viktminskning på 30 %. Risken för andra sjukdomar som är relaterade till fetman minskar i motsvarande mån.